Medyum Anna,Büyü,Fal,Cin,Rüya Hakk?

Medyum Anna'n?n Çal??lmalar?
Sevgilimden ayr?ld?m ne oldu?unu anlayamad?m... E?imle hiçbir sebep olmad??? halde kavga ediyoruz ... Ya??m ilerlemesine ve çok istememe ra?men bir türlü evlenemiyorum... Tam evlenece?iz derken ili?kimiz anlams?z bir biçimde bitti... E?im yan?mda yokken özlüyorum ama bir araya geldi?imizde so?ukluk ya??yorum... Uzun zamand?r birlikte oldu?um ki?iyle evlenmek istiyorum ama o buna yana?m?yor. Ne yapaca??m? bilemiyorum... Birbirimizi seviyoruz ve özlüyoruz ama bir araya geldi?imizde istemeden k?r?c? oluyoruz ... ??lerim çok iyi giderken bilinmeyen bir nedenle bir anda alt üst oldu... Param oldu?u halde hangi i?e girsem u?ursuzluk pe?imi b?rakm?yor.Buna bir anlam veremiyorum... Gece yatarken üzerime bir a??rl?k çöküyor , uyuyam?yorum sanki bir ?ey beni s?k?yor çok huzursuzum... ?? yaparken bir anda huzursuzluk çöküyor ,mant???m bulan?yor.Bu ya?ad?klar?ma bir anlam veremiyorum. Medyum Anna Hoca diyor ki : Geçmi?ten bu güne çevremdeki ki?ilerin problemlerini çözüyordum. ?imdi ise ofis ortam?nda bir çok ki?inin problemini elimden geldi?ince çabuk ve tesirli bir ?ekilde, çözmekteyim. Yapm?? oldu?um bak?mlar ve çal??malar vesilesiyle, - ço?u ki?inin ad?n? koyamad??? sorunlar? ve dertler - art?k ço?u ki?i için dert de?il Kadere kar?? gelinmez ama kaderi iki irade yönetir; biri külli, di?eri cüz'i, külli olan irade Allah'?n iradesiyken cuz'i olan biz insanlar?n iradesidir. ??te onun için hiç bir çare aramadan , ter dökmeden, s?nav olan ?u dünyada kendili?inden hiç bir ?ey olmuyor. Medyum Anna Hoca diyor ki , ilmini insanlarla payla??yor. Medyum Anna Hoca diyor ki : " Allah'a ?ükür y?llard?r bu çal??malar? yapmama ra?men, gayemden ?a?madan Allah'?n r?zas?n? her daim gözeterek çal??t?m, insanlara zarar verecek i?lerden hep kaç?nd?m, bilakis insanlara daha nas?l faydal? olabilirim mant???yla ara?t?rmalar?m? ve çal??malar?m? derin bir hassasiyet ve ciddiyetle sürdürdüm ve sürdürmekteyim. VEFK Vefk el ile yaz?l?r, makina bask?s?, fotokopi gibi ?eylerle haz?rlanan vefkler sahte vefklerdir. Vefk yapabilmek tam bir ilmi sanatt?r. En iyi ?ekilde Arapça bilen ki?iler bile vefk yapamaz, vefk cinlerle irtibat, iyi bir dini bilgiye sahip olma gibi ilmi bilgilerin birle?imi ile olu?turulur. Piyasada bir çok medyum, hoca oldu?unu iddia eden ki?iler sahte vefk yap?p faydal?ym?? gibi insanlara veriyorlar.Maliyeti neredeyse hiç olmayan sahte vefklerin, bir tak?m renkli resimlerin hiç bir ilmi de?eri ve faydas? yoktur. " Ba?ar? Allah'tan ! Benim ilmimde ve inanc?mda umutsuzlu?a yer yok umutsuzluk ; ?eytandand?r ". Vefk baz? bilgisizlerin yorum yapt??? gibi uydurma bir ?ey de?ildir. Vefk as?rl?k bir ilimdir, vefk öyle say?lar? rakamlar? bir araya getirmeyle yap?lan, piyasada uydurma kitaplarda bolca bulunan, kareler kutucuklar de?ildir , sadece o bilinen görsel yönüdür. Vefkin birde bilinmeyen yönleri vard?r. Her vefkin bir ruhani gücü olur. Vefk Muhiddin Arabi Hazretlerinden öncelere , Cafer-i Sad?k Hazretleri zaman?na dayanmaktad?r ve ba?l? ba??na bir ilimdir. Medyum Anna'n?n çal??malar hakk?nda daha detayl? bilgi almak için bu numaradan 0532 523 40 10 Medyum Anna'ya ula?abilir ya da buray? t?klayarak ileti?ime geçebilirsiniz..

Fal Nedir,Su Fal?,Y?ld?zname,Kahve Fal?,Tarot,Medyum Anna
Fala inanmay?n ama fals?zda kalmay?n..! Bu sözü duymayan?n?z?n oldu?unu sanm?yorum. Peki hiç dü?ündünüz mü nas?l oluyor da oluyor..? Herkes ya?am?ndaki baz? dönemleri merak eder. O dönemler özel dönemlerdir. Acaba o dönemlerde neler olacakt?r? Gelecek ö?renile bilinir mi? Buna imkan var m?? Fallar çok çe?itlidir. Dünyada kullan?lan yada bilinen fal say?s? binden fazlad?r desek abartm?? olmay?z. Her?eye ra?men gelecek yinede belli ortamlar ve metotlar içinde görülebilir. Ama Fallar?n hepsinde amaç hep ayn?d?r. Gelece?in görülmesine çal???l?r. Bunlar?n baz?lar? üst düzeyde bilgi gerektiren mistik veya akült yöntemlerdir. Daha da ötesi do?u?tan gelen baz? alg?lama yöntemleridir. Merkezimiz Medyumu Say?n Perihan ÖZDEM?R bu özelliklere sahiptir. Ba?l?ca Fal Çe?itleri: Su Fal? Y?ld?zname Kahve Fal? Tarot Bu konu hakk?nda daha detayl? bilgi almak için bu numaradan 0532 523 40 10 Medyum Anna'ya ula?abilir ya da buray? t?klayarak ileti?ime geçebilirsiniz..

Muska Nedir,Medyum Anna
Muska yada as?l anlam?yla nüsha anla??laca?? üzere bir ?eyin (?eklin, yaz?n?n, çizimin) benzerinin kopyas?n?n ç?kar?lmas?d?r. Muska içerisinde Kurandan baz? ayetler ve hadislerden derlenmi? baz? dualar ve vefk ilmi ile yap?lm?? baz? ?ekillerden olu?abilir. ?çerisinde bulunan bu yaz?lar hürmetine Allah Teala hazretleri cinlerin yakla?mas?na izin vermemektedir. Yap?lacak olan büyünün durumuna göre belirli saatlerde, ve belirli olan ?eylerin yaz?lmas? icap eder, tabii herkesin yazd??? muska ayn? özelli?i göstermeyebilir. (muskan?n yaz?ld??? saat, yaz?lan içeri?i ve yazan kimse önemlidir.) Baz? ki?ilerin yazd??? muskalar çok daha etkilidir. Muskan?n yaz?ld??? mürekkebinde çe?idi de gayet önemlidir. ?yilik muskas? için yani büyü bozmak nazardan korunmak hamili (Halk dilinde Hamayli de denir) muskas? vb. ?çin misk-ü amber ve safran mürekkebi ile yaz?lmas? veya gül suyunda eritilmi? safran ile yaz?lmas? gereklidir. Kötülük için yani büyü için yap?lm?? olanlar?n? da özel olarak haz?rlanm?? terkip ile yap?labildi?i gibi normal mürekkepli siyah /mavi renkli mürekkepte kullan?labilir. Ama safran mürekkebi kullan?lamaz çünkü büyü tutmaz. Muska Müslümanl?kta yayg?n olmakla beraber eski dinlerde de vard?. Muska bilindi?i gibi ?ifal? ayetlerin, baz? rumuz ve ?ifrelerin usulünce düzenlenmesidir. Buda demektir ki her eli kalem tutan muska yazamaz yada yazsa da amac?na ula?amaz. Kuran-? Kerim'de, mevcut bulunan ayetlerden yararlan?larak, insanlar?n manevi rahats?zl?klardan kurtulup ?ifa bulmas?, kimi zaman istenilenin yapt?r?lmas?n? sa?lamak, insana zarar vermek (büyü gibi)için üçgen veya rulo ?eklinde katlan?p, yedi kat mu?ambaya, deriye, bal mumuna sar?larak boyuna, kola, bele yada bir yere asarak, konularak uygulanan yaz?lard?r. Muska yaz?m?nda önemli olan, yazan ki?inin niyetidir. Ki?inin iman gücü, ve yazmak için alm?? oldu?u yetki, önemli bir rol oynar. Muskan?n yaz?m?nda gün, ay, güne?in konumu gibi bir tak?m önemli hususlar vard?r. ?lk muskaya örnek olarak hz.Muhammet peygamberin önerdi?i cev?en?i göstermek mümkündür. Burada ki?iyi koruma amac? ele al?nm?? olup, takan kimsenin dü?manlar?na kar?? galip gelece?i belirtilmi?tir. Muska art?k günümüzde genelde kötü niyetli i?lerde kullan?lmaktad?r. Bunun nedeni olarak yazan kimselerin, yaz?m için gerekli olan ?artlar? yerine getirmeden, daha önceden yazd??? yaz?lar? ço?altarak,insanlara vermesi, ç?kar amaçlar? do?rultusunda kullanmaya ba?lan?lmas?d?r. Oysaki bir muska, yaz?lmadan önce ki?inin isteklerinin do?rulu?u emin olunup,daha sonra yaz?lmaya ba?lamas? gerekmektedir.Yanl?? bir bilgi sonucu yaz?lacak bir muska belkide ki?inin gelece?ini tamamen etkileyip fark?nda olmadan, yazan ve de yazd?r?lana zarar vermesi mümkündür. Bundan dolay? yaz?lan bir muska bazen hedef ?a??rmas? mümkündür. ?yilik için istenilen kötülü?e ,yada bunun tam tersi olmas? çok yüksek bir ihtimaldir. (Büyü, ve korunma yollar? ile bu konu tam bir benzerlik içermektedir.) Kuran-? Kerim?deki ilk ayet okumam?z? söylerken bizim yazd?rd???m?z yaz?lar? ta??man?n bir fayda vermeyece?ini anlayaca??n?z kan?s?nday?m.Ancak, yazd?r?lan ayetleri düzenli olarak, veren ki?inin tarif edece?i ?ekilde okumak süretiyle bir fayda getirmesi mümkündür. Kötü emeller için yaz?lan bir yaz?da durum çok daha farkl?l?k ta??r. Bir muska yaz?ld???nda ta??yan ki?iye rahats?zl?k vermesi durumunda sirke ile y?kay?p yada kaynat?lm?? fasulye suyuyla y?kan?p,akar bir suya at?lmal?d?r.Unutulmamal?d?r ki, yakmak, çöpe atmak gibi durumlar yanl??t?r. Yaz?lan bir muskan?n etkisi bir, dört, yedi y?l gibi zaman sürmesi muhtemeldir. Baz? hocalar?n özellikle cinci hocalar?n garip yaz?lar yazarak,bunlar? cinlerin yazd??? gibi komik bir durumu size söyleyebilirler,bu gibi durumlar yanl??l?k tanda ötedir. ?imdiye kadarki edindi?im bilgilerden yola ç?karak, yorumum ?u ki; ?imdiye bir çok rahats?zl?klara T?p'b?n psikolojik olarak isimlendirdi?i vücutta çe?itli a?r?lar, ki?ilerin agresif ve tutars?z davran??lar gibi olaylara muskalar?n fayda etti?ini gördüm. Kuran-? Kerim?deki ayet-i celîlelerin ve esmai hüsna-y? ilâhiyyenin gizli s?r ve hikmetlerinden yararlan?larak; ?nsanlar?n celbi Ticaret celbi Zayilerin bulunmas? Nazardan korunma Cinleri davet Cinlerden korunma Ruhlarla mü?ahede ?nsanlardan korunma Gibi konularda ve veya daha birçok konularda muskalar düzenlenir ve uygulanabilir. Ve burada say?lamayacak kadar çok konu ve rahats?zl??a çare bulunmaktad?r.Çok eskiden hemen her hastal?kla ilgilenen cinci hocalar t?bb?n ilerlemesiyle nesilleri tükenir oldular. (?arlatanlar? saymazsan?z) Bende önce TIP diyorum. Ancak görünen köy k?lavuz istemez. Manevi ve ruhsal rahats?zl?klar T?pp?n çaresiz kald??? durumlard?r. Birço?unuz ?ahit olmu?sunuzdur. Doktora giden hastaya bir ?eyiniz yok denildi?i halde ?ikayetlerinin devam etti?ine, Evli çiftlerin sa?l?kl? olduklar? halde çocuklar?n?n olmad???na, baz? gün yada gecelerin size u?ursuz geldi?ine, sebepsiz korkulara, gereksiz h?rç?nl?klara, uykuda konu?maya, Kabuslara, vs.TIPp?n cevap vermesi olanaks?zd?r. Muska; bünyesinde bar?nd?rd??? manyetik enerji tükenmesi ile birlikte geçerlili?ini kaybeder. Vefk ise evrensel enerjiyi emerek astrol dubleye aktard??? için kainat var oldu?u müddetçe i?levini devam ettirir. Bu konu hakk?nda daha detayl? bilgi almak için bu numaradan 0532 523 40 10 Medyum Anna'ya ula?abilir ya da buray? t?klayarak ileti?ime geçebilirsiniz..

Nazar Nedir,Nazar Dualar?,Medyum Anna
Nazar Arapça bir kelime olup dilimize yerle?mi?tir. Türkçe manas? Kötü Göz demektir. Nazar bilimsel olarak ta kan?tlanm??; ?nsan bünyesinden yay?lan zararl? ???nlar?n beyin gücüyle beraber belli bir yere odaklanmas? sonucu, canl? veya cans?z nesneleri olumsuz yönde etkiledi?i klinik deneylerle konunun uzmanlar? taraf?ndan aç?klanm??t?r. Baz? ki?ilerde bu güç öylesine yo?undur ki gittikleri yada gördükleri yere bir karabasan gibi çökerler. U?ursuzluk bu ki?ilerde do?u?tan vard?r. Baz? ki?iler ise isteseler bile kötü gözle bakamazlar. Ayr?ca yine kimi ki?iler nazara meyilli olduklar?ndan çok kalay etkilenirler. Nazar de?en bir ki?i aniden halsizle?ir, durduk yerde rahats?zlan?r, neyin var denildi?inde de kendiside rahats?zl???n?n ne oldu?unu pek çözemez. Hatta zaman ilerledikçe yata?a dü?er yataktan kalkamaz hale gelir. Bu durumda bizlere dü?en önlem almakt?r. Bunun birçok yolu var. Nazarl?k takabilirsiniz. Kendinize ve e?yalar?n?za. Mavi renkli nazarl?k ta?lar? zararl? ???nlar? emer. Ayetler okuyup üzerinizde ta??yabilirsiniz. Böylece üzerinizde bir kalkan ta??m?? olacaks?n?z. Ancak bu kalkanlar?n ehliyetli birileri taraf?ndan yaz?lm?? olduklar?ndan emin olmal?s?n?z.. Ayr?ca Nazara kar?? Kur?un dökülmesi de etkin bir yöntemdir. Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki: (Nazar insan? mezara, deveyi kazana sokar.) [?. Adiy] (?nsanlar?n yar?s? nazardan ölür.) [Taberani] (Nazar hakt?r.) [Müslim] Kendisine nazar de?en kimse, a?a??da bildirilen dualar?n birini veya tamam?n? okumal?d?r: 1-Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, ?hlas, Felak, Nas sureleri] 7?er defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi ?erifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar de?mez) buyuruldu. (Deylemi) 2-Bir hadis-i ?erifte, (Sabah ak?am, [Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma?asmihi ?ey?ün fil Erd? ve lâ fissemâi ve hüvessemi?ul alim? okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (?. Mace) 3-Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric) 4-Peygamber efendimiz, iki kul euzüyü okuyup buyurdu ki: (Bu iki sure ile [belalardan, nazardan] korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korundu?u gibi, ba?ka ?eyle korunamaz.) [Ebu Davud] 5- (Euzü bi-kelimatillahittammati min ?erri külli ?eytanin ve hammatin ve min ?erri külli aynin lammetin) tavizini, sabah ak?am 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, ?eytan ve hayvanlar?n zarar?ndan korur. (Mevahib) 6-Peygamber efendimiz nazar için (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. (?bni Sünni) Bu konu hakk?nda daha detayl? bilgi almak için bu numaradan 0532 523 40 10 Medyum Anna'ya ula?abilir ya da buray? t?klayarak ileti?ime geçebilirsiniz..

Dua Nedir,Medyum Anna
Dua; bir ça?r?, bir yakar?? ve küçükten büyü?e, a?a??dan yukar?ya, arzdan, arzl?lardan semâlar ötesine bir yöneli?, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden, kendi küçüklü?ünün ve yöneldi?i kap?n?n büyüklü?ünün ?uurunda olarak, fevkalâde bir tevazu içinde ve istediklerine cevap verilece?i inanc?yla el aç?p yakar??a geçince, bütün çevresiyle beraber semâvîle?ir ve kendini rûhânîlerin “hay-huy?u içinde bulur. Böyle bir yöneli?le mü?min, ümit ve arzu etti?i ?eyleri elde etme yoluna girdi?i gibi, korkup endi?e duydu?u ?eylere kar?? da en sa?lam bir kap?ya dayanm?? ve en metin bir kaleye s???nm?? bulunur. Bizim ümit ve arzular?m?z birer ba?ar? ve muvaffakiyet sâiki, korku ve endi?elerimiz de olumsuz davran??lar?m?za kar?? birer temkin ve teyakkuz vesilesidir. Biz, Allah??n gelece?imizle alâkal? takdir buyurdu?u ?eyleri bilmesek de, her zaman ümit ve endi?elerimizi, azim ve kararl?l?klar?m?z? o takdirin birer emâresi ve kavlî, fiilî, hâlî dualar?m?z? da ??art-? âdî plân?nda? onun bir vesilesi sayar?z. Zira, Hazreti Sâd?k u Masdûk?un beyan?yla; sonuçta herkesin elde edece?i netice, büyük ölçüde o kimsenin davran??lar?na ba?l? olarak gerçekle?mektedir. Ne var ki, duada Hakk?a teveccühü kendi isteklerimize ba?lay?p, kendi arzular?m?z? öne ç?karmam?z da do?ru de?ildir. Do?ru olan, bir kulluk ?uuruyla Hakk?a yönelip, tevazu ve mahviyet içinde, acz, fakr ve ihtiyaçlar?m?z?n lisan?yla O?na arz?hâlde bulunmakt?r. Asl?nda dualar?m?zla biz, be?erî isteklerimizin gerçekle?tirilmesinden daha çok, Rabbimiz?e sayg?m?z?, güvenimizi ve O?nun gücünün her ?eye yetti?ini itiraf eder; son noktay? bazen bir sükûtla, bazen de ?esbâba tevessül mülâhazas? mahfuz? her ?eyi O?ndan bekleme durumunda bulundu?umuzu vurgulama ad?na: “Ne hâlimiz varsa hepsi de Sana ayân / Dua, kap? kullar?ndan miskince bir beyan..? mânâs?na hâl-i pür-melâlimizi dile getiririz. Evet, bazen Kur?ân-? Kerim, bazen de sözleri lâl ü güher Söz Sultan??ndan al?nt?larla istediklerimizi Hakk??n dergâh?na sunar ve ebedî mihrab?m?z olan O?nun kap?s?na yönelerek, ruh dünyam?z? ?erh eder, içimizi O?na döker ve “huzurun edebi? diyerek a?z?m?z? s?ms?k? kapatarak sükût murakabesine geçeriz ki, baz?lar?nca böyle bir hâl ?ihlâs ve samimiyetin derecesi ölçüsünde? en belâgatl? sözlerden daha beli? ve en yüksek ifadeleri a?k?n bir beyan ve bir arz?hâl say?l?r. Allah, gizli-aç?k her hâlimizi bildi?ine göre, duada sözden daha ziyade öz önemli olsa gerek.. zaten Cenâb-? Hak da: “Kullar?m beni Sen?den sorarlarsa; bilmeliler ki, Ben onlara çok yak?n?m; Bana dua edenin duas?na icabet ederim.? mazmununca O, arzu ve isteklerimizi bilmede, bize bizden daha yak?nd?r. Bu itibarla da, istek ve dileklerimizi huzur mülâhazas?na ba?layarak, sessizlikle seslendirmek, hususiyle de o seviyenin insanlar? için ayn-? edebdir. ?ster gayb telâkkisi, ister huzur mülâhazas?, bize bizden daha yak?n olan Rabbimiz: “Siz bana dua edin ki, Ben de icabet edip kar??l?k vereyim.? buyurarak, bizi duaya te?vik etmekte ve dua etmemeyi anlams?z bir isti?na ve bir kopukluk saymaktad?r. Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah?a yönelip yalvar??a geçebildi?i takdirde, kendine her ?eyden daha yak?n olan Rabbisine kar??, kendi beden ve cismaniyetinden kaynaklanan uzakl???n? a?arak O?nun her zaman var olan yak?nl???na sayg?s?n? ifade etmi? ve kendi uzakl???n?n vah?etinden kurtulmu? olur. Cenâb-? Hak da ona, duymas? gerekenleri duyurur, görmesi gerekenleri gösterir, söylemesi icap eden ?eyleri söyletir ve yapmas? lâz?m gelen ?eyleri de yapmaya muvaffak k?lar. Bu paye ayn? zamanda nafilelerle ula??lan öyle hususi bir yak?nl?k (kurb) payesidir ki, art?k böyle bir mazhariyetle ?ereflendirilen “kurb? kahraman?n?n görmesi, gözler ötesi bir gözle, i?itmesi kulaklar ötesi bir kulakla, di?er aktiviteleri de kendi benli?inin üstünde farkl? bir kimlikle gerçekle?meye ba?lar; ba?lar da bir hamlede gider, ayr? bir buudun insan? olma seviyesine yükselir; derken, her f?rsatta Rabbi?yle dua ve icabet al??-veri?inde bulunur, yalvar?? ve yakar??a, O?nun sonsuz kudretine itimad?n ifadesi olarak s?ms?k? sar?l?r ve s?rt?n? sars?lmayan bir güce dayam?? olman?n güveniyle, dilinde dua yürür en olumsuz gibi görünen ?eylerin üzerine. Bu itibarlad?r ki, iman?n zevkine ermi? ve ibadette hassasla?m?? ruhlar, kat?iyen duada kusur etmezler. Aksine böyleleri, ibadeti varl?klar?n?n gayesi gibi duyar ve duaya da fevkalâde önem verirler.. maddî-mânevî sebeplere riayetin yan?nda gönüllerini Rabbilerine aç?p yalvarmay?, O?na yak?nl?k aray???n?n sesi-solu?u gibi de?erlendirir ve dualar?n? bir ümit, bir reca na?mesi gibi seslendirirler. Böyle bir yak?nl?k atmosferinde, çok defa ümit ve beklenti ne?velerinin yan?nda, bazen de mehabet ve endi?e esintileri hissedilebilir. ?nsan, her ?eye O?nun sonsuzluk ve s?n?rs?zl??? içinde bakt??? ayn? anda, kalbinin râ?elerle ürperdi?ini duyar gibi olur ve hemen temkin ve teyakkuza geçer. Duada, her zaman iç içe ya?anan bu iki hâl, insan?n mârifet ufkunun vüs?atiyle mebsuten mütenasip (do?ru orant?l?) inki?af eder. Kur?ân, mü?min tabiat?ndaki bu hisler halitas?n?: “Rabbinize hu?û ile ve içten içe duada bulunun.? diyerek, kat?iyen O?ndan müsta?ni kal?namayaca??n?, ululuk, azamet ve ceberûtuna ra?men, rahmet ve inayet kap?lar?n?n da ard?na kadar herkese aç?k bulundu?unu vurgular ve duan?n önemi üzerinde ?srarla durur. Bizim acz, fakr, zaaf ve ihtiyaçlar?m?za kar??l?k O?nun, bizi var eden, besleyen, büyüten, arzu ve isteklerimizi görüp-gözeten ve bizi asla ba?kalar?na b?rakmayan bir engin rahmet sahibi olmas?, O?na kar?? tav?rlar?m?z? devaml? ince ayara tabi tutmam?z bak?m?ndan fevkalâde önemlidir. Bizler aciz, zay?f ve muhtaç, O ise, her ?eye hükmeden mutlak bir Hâkim?dir. Bu itibarlad?r ki, biz hemen her zaman, küçüklü?ümüzün ?uurunda ve O?nun büyüklü?ünü takdir hisleriyle hep iki büklüm ya?ar ve isteyece?imiz her ?eyi, kavlî, fiilî ve hâlî talep çerçevesinde sadece ve sadece O?ndan ister ve O?na kar?? müsta?ni davranmay? küstahça bir çal?m; O?nunla dua ve ibadet münasebetlerimizde lâubalî, gayriciddî bulunmay? da bir sayg?s?zl?k kabul ederiz; ederiz de, O?na teveccühlerimizde her zaman ümit ve endi?e, mehabet ve beklenti mülâhazalar?m?z? beraber götürmeye çal???r?z. O?nun bize çok yak?n oldu?unu ve dualar?m?za icabet edece?ini dü?ünürken, ululuk ve azametini rahmetinin vüs?at ve ihti?am?yla iç içe duyar.. ha?yet ve râ?elerle ürperir.. tav?rlar?m?z? yeni ba?tan gözden geçirir.. ses tonlar?m?z? ayarlar.. hâz?r ve nâz?r birinin huzurunda bulundu?umuz mülâhazas?yla zevk ve temkini ayn? anda hisseder ve ya?ar?z. Bu mânâda dua her zaman, Cenâb-? Hakk?a arz?hâlde bulunman?n sesi-solu?u olmas? itibar?yla en sâfiyâne ve en hâlisâne bir kulluk tavr?d?r. Asl?nda bütün varl?k, istidât, kabiliyet veya f?trî ihtiyaçlar?n?n dilleriyle hep O?na dua ederler. O da bunlar?n hepsine, belli bir hikmet çerçevesinde cevap verir ve her sesi duyup ona icabet etti?ini herkese ve her ?eye duyurur. Ne var ki, dualar?m?za cevap verilmesini, bizim isteklerimizin ayn?yla yerine getirilmesi ?eklinde anlamak da do?ru de?ildir. Biz bazen, sadece bugünü, hâlihaz?rdaki heves ve arzular?m?z?n gere?ini dü?ünerek kendi talep çerçevemizi daraltm??, yar?nlar? ve bizimle münasebeti olan daha ba?ka ?eyleri gözden ç?karm?? olabiliriz. O ise, hem bizim için hem her ?ey için, hem bugünümüzü hem de uzak-yak?n yar?nlar?m?z? iç içe görüp-gözeterek, bizim daraltt???m?z hususlar? açar, geni?letir; dünya-ukba vüs?atine ula?t?rarak, merhamet ve hikmetinin derinli?ine göre çok buudlu cevaplarda bulunur.. evet O, hâlihaz?rdaki durumumuzu ayd?nlat?rken yar?nlar?m?z? karartmaz.. bugünün ???klar?n? yar?nlar?n zulmeti hâline getirmez ve bize iltifatlarda, teveccühlerde bulunurken ba?kalar?na kat?iyen mahrumiyet ya?atmaz.. herkese ve her ?eye çok derinlikli cevaplar verir, dualar?m?z? duydu?unu, isteklerimizi nazar-? itibara ald???n? gösterir.. ve huzuruyla gönüllerimize tasavvurlar?m?z? a?k?n ne in?irahlar, ne in?irahlar verir.. Bütün bu mülâhazalara aç?k bir gönül, ellerini aç?p yakar??a geçince, kendisini gören, soluklar?n? duyan, içinden geçenleri bilen ve iniltilerini de?erlendiren her ?eye Kâdir, her ?eye Hâkim, istedi?ini istedi?i gibi yapan, yapt??? her ?eyde farkl? hikmetler gözeten birinin var oldu?unu dü?ünür; O?nun merhameti, iradesi, me?ieti sayesinde her ?eyin üstesinden gelebilece?i inanc?yla gerilir ve en karanl?k anlar?nda bile sürekli huzur yudumlar, itminan soluklar ve ümitle oturur-kalkar. Bu çerçevede günde birkaç defa O?na yönelmek, kalbin gözü-kula??yla fizik ötesi ?eyleri görüp i?itmeye çal??mak o kadar derin ve anlaml?d?r ki, bir kere bu mazhariyeti duyup tadan birinin, bir daha da o kap?dan ayr?lmas? dü?ünülemez. Bu mazhariyeti tam yakalayamasak da, son bir kez daha o Yüce Dergâh?a yöneliyor ve O?nun kap?s?n?n tokma??na dokunarak inliyoruz: Ey, varl??? canlar?m?z?n cân?, nûru gözlerimizin ziyas? Yüce Varl?k! Sen tenlerimize can vermeseydin, bizim çamurdan, balç?ktan ne fark?m?z olurdu.! Sen gözlerimize ziya çalmasayd?n, kâinatlar?, e?yay? nas?l de?erlendirebilir ve Seni nas?l bilebilirdik.! Sen bizi önce ta?tan?topraktan, sonra da iman ve mârifet bah?ederek iki kez var ettin. Sana kâinat?n zerreleri adedince hamd ü senâda bulunsak, yine de hakk?yla ?ükür vazifesini yerine getirmi? say?lamay?z... Ey, her zaman güzellikler izhar edip çirkinlikleri örten ve en çirkin görünen ?eyleri dahi izâfî güzelliklerle bezeyen Güzeller Güzeli! Gönüllerimizi güzellik duygular?yla mamur k?l ve bize her zaman güzel kalman?n yollar?n? göster! Ey, günahlarla kirlenmi? kimseleri hemen cezaland?rmayan, haddini bilmezlerin ay?plar?n? görmezlikten gelerek onlara mânevî kirlerinden ar?nma f?rsatlar? veren Merhametliler Merhametlisi! Bizi günahlarla, hatalarla kirlenmekten koru; kirlendi?imizde de ma?firet ve merhametini bizden esirgeme! Biz, Senin var etmenle var olduk ve Senin lütuflar?nla ayaktay?z. Her zaman Senin cömertli?ini soluklamakta ve Senin ihsanlar?n? yudumlamaktay?z. Dima?lar?m?za ayd?nl?k veren Sen; gönüllerimizi iman zevkiyle mamur k?lan da Sensin. Ak?l Seni buluncaya kadar ?a?k?nl?klar içinde bocalay?p duruyor, nefis de bâ?îlikler pe?inde ko?turuyordu. Akl? rehber hâline getiren Sen, nefsin arzular?n? frenleyip, ona itminan ufkunu gösteren de Sensin.. Senin lütuflar?nla kendimizi bulduk ve ?urada-burada zayi olup gitmekten kurtulduk. Gönüllerimiz Senin mârifetinle itminana erip oturakla?t?.. dü?üncelerimiz Sana teslim olmakla öldürücü hafakanlardan s?yr?labildi. Bizler hemen hepimiz, ellerimiz Senin kap?n?n tokma??nda boynu bükük dilencileriz ?Allah, bu dilencili?i sonsuza kadar devam ettirsin?. Dualar?m?zla Seni m?r?ldan?yor, içlerimizi çekiyor ve verece?in cevab? bekliyoruz. Bugüne kadar Senden ba?ka bizi duyan, yüzümüze bakan ve ?efkatle ba??m?z? ok?ayan olmad?. Ne bulduk, ne gördükse Sende bulduk, Sende gördük ve Sana inanc?m?z sayesinde hayretten, deh?etten, gurbetten ve yaln?zl?ktan kurtulduk. Bütün benli?imizle son bir kere daha Sana yöneliyor, af ve afiyet dileniyoruz. Kalb kat?l???ndan, gafletten, ba?kalar?na bâr olmaktan, a?a??l?ktan, a?a??lanmaktan, miskinlikten; cehaletten ve faydas?z bilgiden; ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan; nimetlerinin zeval bulmas?ndan, lütuflar?n?n de?i?ip ba?kala?mas?ndan; ans?z?n bast?ran azab?ndan, gelip çatan gazab?ndan Sana s???n?yoruz. Senden her zaman, yalvaran diller, ha?yetle ürperen gönüller istiyoruz. Tevbelerimizi kabul buyur, bizi günahlardan ar?nd?r, dua ve isteklerimize cevaplar lütfeyle! Delil ve bürhanlar?m?z? hedefine yönlendir, kalblerimizin ufkunu aç, dilimizi do?rulu?a ba?la ve gönül kirlerimizi temizle! Allah??m, Senden her i?imizde sebat, Kur?ân yolunda kararl?l?k ve nimetlerine kar?? da duyarl?l?k hissi bekliyoruz. Kap?na yönelenleri bo? çevirme, itaatte bulunanlara bol bol kar??l?k ver, Sana ba? kald?ranlara da do?ru yolu göster.. muzdariplerin dualar?n? icabetle taçland?r, s?k?nt?da bulunanlar? lütfunla ?âd eyle, hasta ruhlara hususi muamelede bulun, küfür ve ilhad içinde bocalayanlara da nurunu göster; göster de kalmas?n hiçbir yanda muzlim bir nokta..! Bu konu hakk?nda daha detayl? bilgi almak için bu numaradan 0532 523 40 10 Medyum Anna'ya ula?abilir ya da buray? t?klayarak ileti?ime geçebilirsiniz..

Codes für deine Homepage