StarStyle Blogs

D?vana k?zu jubilej? Vi?ai, Vi?am?Tev!
Tuvojas J?su k?zu gadadiena un J?s s?kat mekl?t d?vanu, ar ko iepriecin?t otru pus?ti un pavad?t kop? neaizmirstamus br??us! Koncerts vai vakari?as ir br?ni???ga ideja, bet t? ir tikai prel?dija patie??m karstiem mirk?iem, kas atst?s ?o vakaru atmi?? uz ilgu laiku! M?s esam sagatavoju?i d?vanu sarakstu, kas iepriecin?s J?s abus! Galu gal? ?is ir patie??m [...]

Pikantas idejas romantiskam Valent?ndienas vakaram
?oreiz ?aujiet mums iedvesmot J?s ar m?su idej?m vakaram divat?! T?s sasild?s J?s lab?k nek? karsta t?ja un palielin?s J?su endrorf?nu l?meni lab?k nek? kilograms ?okol?des (bez blakusefektiem!). Vai esiet gatavi atkl?t perfektu recepti pikantai jautr?bai? Aiziet! Solis Nr. 1 Pamudini m??oto pievienoties Tev… kaisles med?b?s! Ien?c m?su veikal? www.StarStyle.lv un palielini pikantuma l?meni ar [...]

Tik karsti, k? v?l nekad! Pikanta apk?ve?as kolekcija 2019
Laiks pievienot nelielu ??ipsni?u pikantuma! Atkl?j kolekcijas 831 ner?tn?s deta?as un esi gatava jaun?m, pat?kam?m saj?t?m. Un k?rt?jo reizi p?rliecinies, ka Tava jaun? apak?ve?a b?s, k? rad?ta Tev! Bodijs 831-TED-1 Izt?lojies, k? ??s pavedino??s lent?tes apvij Tavu augumu un pie??ir Tev patie??m seks?gu izskatu. Vai tas nav p?rsteidzo?i? Aww, j?! Aizraujo?i mirk?i s?kas tie?i ?eit un [...]

Apak?ve?a Valent?ndienai ? kaisl?ga un pavedino?a. Kolekcija 2019
Maiga, neticami apburo?a un seks?ga apak?ve?a, izgatavota no gais?ga auduma un burv?g?m me???n?m. Vai Tu v?lies izm??in?t kaut ko taml?dz?gu – ?oti vilino??, skaist? versij?? Te tas ir, mazul?t! Tik paskaties uz ?o Valent?ndienas apak?ve?as kolekciju no apak?ve?as veikala StarStyle.lv. T? sniedz Tev p?rsteidzo?u dizainu, rot?tu ar sp?d?giem akmenti?iem (absol?ti NickelFree!) un juteklisk?m lent?t?m. ?oti elast?gais [...]

Apgriezies un pavedini! Apak?ve?as kolekcija 817! Tikai 18+
Tiiik burv?ga un tiiik valdzino?a – kolekcija 817! Paskaties uz seks?go dizainu un neticami m?l?gaj?m deta??m! Iepaz?sties ar jaunajiem mode?iem – kleiti?as, korsete, stringi un ze?es. Pateicoties Multistretch risin?jumam (lieliska elast?ba un perfekta piel?go?an?s), apak?ve?a b?s ?rta valk?jot un izskat?sies ?oti vilino?i! Korsete Obsessive 817-COR-1 Ko?et?gi pu????i, rota??gas lent?tes… un p?rsteidzo?i akcent?tas formas? J?, tas ir [...]

Codes für deine Homepage