Para için

Para Zihniyeti Çok Önemlidir
Para kazanman?n zihniyet ile ilgili oldu?unu biliyor musun? Olumsuz zihinler ve kendine ac?yan ki?iler asla yeteri kadar para kazanamaz. Çok fazla para kazanan ki?iler sadece ve sadece olumlu para zihniyetine sahip olan ki?ilerdir. Medyada gördü?ümüz o i? adamlar?, borsac?lar, sanayiciler vs. hepsi para hakk?nda olumlu zihniyetlere sahiptir. Küçüklükten gelen veya zaman içerisinde zihnine yer eden […] The post Para Zihniyeti Çok Önemlidir appeared first on Para için.

Borsa ile Kaç Para Kazan?labilir
Uzun zamandan beri borsa ile ilgili yaz? payla?m?yordum. Özlemi?im borsay? ? Bu yaz?mda borsadan kaç para kazan?labilir sorusunu cevapland?rmaya çal??aca??m. Öncelikle ?unu belirtmemde fayda var ki, borsa ne kumard?r ne de ?ans i?idir. Ayn? zamanda borsa riskli de de?ildir. Tabii i?ini bilene… ?imdi sizlerle gerçekten i?ini iyi bilen yat?r?mc?lar hakk?nda bilgiler payla?mak istiyorum. Bu yat?r?mc?lar?n […] The post Borsa ile Kaç Para Kazan?labilir appeared first on Para için.

2016 Y?l?nda ?nternetten Nas?l Para Kazan?l?r
Arkada?lar ?u anda tarih 18.12.2015. 2016’ya girmemize 13 gün var. 2016’ya girmeden önce sizlerle 2016 y?l?nda internetten nas?l para kazan?labilece?ini payla?mak istiyorum. Öncelikle ?unu söylemeliyim ki, internet ülkemizde h?zla geli?iyor. 2015, internetin geli?mesi ad?na çok güzel bir y?l oldu. Ülkemizde bir sürü reklam firmas? faaliyete geçti, yeni sat?? ortakl??? a?lar? kuruldu. K?sacas? internetten para kazanma […] The post 2016 Y?l?nda ?nternetten Nas?l Para Kazan?l?r appeared first on Para için.

Neden Daha Fazla Para Kazanmal?s?n?z
Paras?z ya?ayabilir misiniz? Hay?r, ya?ayamazs?n?z. Bu ?u demek oluyor: Az paran?z varsa ya?am?n imkanlar?ndan az faydalan?rs?n?z, çok paran?z varsa ya?am?n imkanlar?ndan çok faydalan?rs?n?z. Bu kadar basit. K?saca, çok paran?z varsa, tabiri caizse “adam gibi ya?ars?n?z” ?slam dininde de para çok önemli bir yere sahip. “Mal, can?n koruyucusudur” diye bir söz var ?slam’da. Aynen öyle, e?er […] The post Neden Daha Fazla Para Kazanmal?s?n?z appeared first on Para için.

Goomass ile Tecrübesiz Para Kazan?n
Tecrübe, hata yap?p bu hatalardan ders ç?karmakla meydana gelen birikimdir. Bir i?te tecrübeli olmak için, o i? ile ilgili birçok ?eyi görüp geçirmi? olmak ve o i?i uzun süre boyunca yapm?? olmak gerekir. Tecrübe konusu her yerde nas?l önemliyse, internetten para kazanma konusunda da ayn? ?ekilde önemli. Bir insan aylar?n? verip, internetten para kazanmay? iyice […] The post Goomass ile Tecrübesiz Para Kazan?n appeared first on Para için.

Codes für deine Homepage